بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی نیمسال دوم تحصیلی

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی آن پردیس / دانشکده / مؤسسه / مرکز در نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۶ از روز شنبه مورخ ۰۲/۲۹/‏۹۷ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۳/‏۰۳/‏۹۷‬ خواهد بود.