بازید معاون دانشجویی دانشگاه تهران از پردیس

دکتر حسن به نژاد معاون دانشجویی دانشگاه تهران، روز یکشنبه بیست و یکم آبانماه 96 از اماکن، زیرساخت ها و امکانات رفاهی دانشجویی پردیس بازدید کردند. معاون دانشجویی دانشگاه پس از حضور در پردیس در جلسه ای با دکتر سید حسین گلدانساز رییس پردیس و دکتر مصطفی اویسی معاون دانشجویی و فرهنگی و با حضور تعدادی از مسئولین ادارت پردیس دیدار و گفتگو کردند. پس از این جلسه، دکتربه نژاد از زیر ساخت های فضاهای آموزشی و رفاهی دانشجویی پردیس بازدید کردند. معاون دانشجویی دانشگاه با حضور در دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس با نمایندگان شورای صنفی دانشجویان دیدار و گفتگو کردند.