برنامه ثبت نام حضوری دانشجویان مقطع کارشناسی

احتراماً" به استحضار می‌رساند برنامه ثبت نام حضوری دانشجویان مقطع کارشناسی طبق جدول زیر می‌باشد. 

چهارشنبه ۱۳۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۶-۱۳

دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی شامل رشته‌های علوم دامی، فضای سبز، مهندسی تولید، ژنتیک گیاهی، گیاهپزشکی

دانشکده منابع طبیعی شامل رشته‌های مهندسی طبیعت، مهندسی مبلمان، صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی

پنج شنبه ۱۳۹۶/۶/۳۰ ساعت ۱۵-۸

دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی شامل رشته‌های ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، اقتصاد کشاورزی

دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی شامل رشته‌های علوم و صنایع غذایی، مکانیک بیوسیستم، علوم و مهندسی آب، ماشین‌های صنایع غذایی، علوم و مهندسی خاک

دانشکده منابع طبیعی شامل رشته‌های شیلات، محیط زیست، جنگلداری