برگزاری مراسم روز درختکاری در پردیس

پیامبراکرم صلی الله علیه وآله

هر کس درختی بکارد و در نگهداری آن بکوشد تا میوه دهد، در برابر هرچه از آن میوه به دست آید، پاداشی نزد خدا خواهد داشت

میزان الحکمه، ح ۹۱۴۳

مراسم روز درختکاری، دانشگاهیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

زمان: یکشنبه 96/12/13 ساعت 10:00 صبح

مکان: باغ گیاهشناسی (بوتانیک)