تصفیه پساب حاصل از پرورش آبزیان

عنوان طرح:

بررسی کارآیی سیستم بیودراف در تصفیه پساب حاصل از پرورش  برخی آبزیان

 مجری طرح:

 دکتر آرش جوانشیر

  استاد گروه آموزشی مهندسی شیلات

 

اساس انجام آزمایش بر حضور متراکم آبزیان در یک تانک و استفاده از پساب حاصل از آن در سیستم تصفیه بیودراف می باشد. بدین منظور با توجه به خصوصیات ماهی حوض شامل؛ رشد مشخص در زمانی نسبتا کوتاه، مصرف غذا به میزان نسبتا زیاد و تولید مواد دفعی به میزان نسبتا زیاد، همچنین در دسترس بودن تعداد زیاد، آن را به عنوان گونه مورد استفاده، می توان انتخاب نمود. از طرف دیگر در صورت امکان ممکن است مستقیما فاضلاب کارگاه ماهی، از یکی از مراکز پرورش تهیه شود (حوضچه ته نشینی کارگاه).

کارکرد این سیستم در سه مرحله تعریف شده؛ مرحله اول جداسازی و رسوب دهی ذرات درشت، مرحله دوم جداسازی و رسوب دهی ذرات ریز معلق و مرحله سوم تصفیه و کاهش بار آلودگی زیستی با استفاده از مدیای بیولوژیک و تزریق ذخیره جلبکی از نوع سیانوفیسه.
در هر بار قبل و بعد از گردش آب، از تانک پرورشی نمونه برداری صورت می گیرد و میزان عملکرد سیستم بیودراف با تعیین میزان آمونیوم و فسفات در آب ورودی به تانک مورد سنجش قرار می گیرد. همچنین میزان رشد بیوماس جلبکی و ماهی مد نظر قرار می گیرد.