تولید بیوسنسور بر پایه الکترود اکسیژن

عنوان طرح:

تولید بیوسنسور بر پایه الکترود اکسیژن کلارک برای سنجش سریع اجزاء غذایی و مخاطرات غذایی

(شامل باقی مانده مواد شوینده)

مجری طرح:

 دکتر  حسین کیانی

  استادیار  گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی

 

با توجه به مشکلات و بیماری‏های ناشی از غذا، امروزه ایمنی غذایی از دغدغه ‏های اصلی کشورهای دنیا و نهادهای بین المللی می‏ باشد. ایمنی غذایی عبارتست از تولید غذای سالم برای افراد جامعه. یکی از مشکلات غذا استفاده از افزودنی‏ ها و اجزاء غذایی غیر طبیعی می‏ باشد. مشکل عمده دیگر ورود آلاینده ها و ترکیبات مضر به غذا است. تضمین سلامت غذا در این زمینه و سنجش اجزاء، افزودنی‏ ها و آلاینده ها با سرعت بالا با استفاده از بیوسنسورها امکان پذیر است. هدف از این طرح تولید و ساختن مونوسنسور بر پایه الکترود اکسیژن کلارک برای تعیین متابولیسم ترکیبات مورد نظر می باشد. این طرحبه عنوان یک طرح دانش بنیان در راستای ایمنی غذایی کشور و در راستای توسعه دانش زیست فناوری و مهندسی صنایع غذایی و تجاری سازی یافته های علمی دانشگاهی انجام شده است.