تکریم و معارفه در پردیس

جلسه تکریم و معارفه رئیس اداره  پژوهشهای بنیادی و کاربردی-مدیر اداره پشتیبانی و امور فنی-مدیر امور اداری و نیروی انسانی و رئیس اداره امور فرهنگی و فوق برنامه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با حضور دکتر سید حسین گلدانسازرئیس پردیس و تعدادی از اعضای هیات رئیسه و مدیران گروه ها و ادارات پردیس، روز سه شنبه نهم مرداد ماه 97 در سالن شورای پردیس برگزار شد. در این مراسم از زحمات دکترحسین موسی زاده در زمان تصدی مسئولیت اداره پژوهش های بنیادی و کاربردی- ازمهندس سید سعادت موسوی در زمان تصدی مسئولیت اداره پشتیبانی و امور فنی-ازسرکار مهندس پوران واشقانی در زمان تصدی مسئولیت اداره امور اداری و نیروی انسانی و همچنین از مهندس کمال قدردان در زمان تصدی مسئولیت اداره امور فرهنگی و فوق برنامه پردیس قدردانی و تکریم شد و دکتر مقداد جور غلامی -دکتر مجید خانعلی- مهندس مهدی رضائی و دکتر علی کشاورزی به ترتیب برای پست های اشاره شده معرفی شده و حکم انتصاب خویش را که به امضاء رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی رسیده بود دریافت کردند.