جلسه تکریم و معارفه در پردیس برگزارشد

در اولین جلسه تکریم و معارفه پردیس در سال 97 که روز سه شنبه بیست و یکم فروردین ماه 97 و در سالن شورای پردیس برگزارشد از زحمات دکترذبیح اله زمانی در زمان تصدی پست رئیس دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی تقدیر شد و دکتر محمدرضا بی همتا به عنوان رئیس جدید این دانشکده معرفی شد. در ادامه این جلسه از زحمات دکتر طیبه مصباح زاده در زمان تصدی پست مدیر روابط عمومی قدردانی و سید علی محمد سید میرزایی به عنوان مدیر جدید اداره روابط عمومی پردیس معرفی شد. همچنین در این جلسه، دکتر طیبه مصباح زاده با حکم رئیس پردیس بعنوان مشاور رئیس در امور بانوان و خانواده پردیس معرفی شد. در پایان جلسه، نامبردگان احکام خود را از دست دکتر سید حسین گلدانسازرئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دریافت کردند.