سنتزیک نانو مولتی جاذب جدید

عنوان طرح:

سنتزیک نانو مولتی جاذب جدید برای حذف نیترات و کادمیم از پساب کشاورزی

مجری طرح:

 دکتر عبدالمجید لیاقت

  استاد گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

 

در این تحقیق یک نانو مولتی جاذب، متشکل از بیوچار چوب لیمو، زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی و آلژینات سدیم با دو نسبت (1-4-3) و (3-1-5) و با اندازه های مختلف (68/0 و 1/2 میلی متر) ساخته شد. زئولیت مورد استفاده در این تحقیق از نوع کلینوپتیلولایت و از معادن جنوب سمنان تهیه شده بود که در آزمایشگاه با آسیاب خرد و به صورت پودر درآمد. سپس به وسیله الک بین 74-88 میکرومتر دانه بندی و به کمک سورفکتانت هگزا دسیل تری متیل آمونیم برماید به میزان ECEC 200% اصلاح شد. بیوچار مورد استفاده از چوب درخت لیمو در دمای 400 درجه سانتیگراد تهیه شده بود. آلژینات به دلیل دارا بودن ساختار ماکرو مولکولی غیر یکنواخت توانایی تشکیل پیوند انتخابی با فلزات را داشته و جذب بالایی نسبت به فلزات سنگین از خود نشان می دهد.آلژینات مورد استفاده در این تحقیق از جلبک سارگاسوم استخراج شده که از کارخانه مرک تهیه گردیده است.