شورای عمومی پردیس برگزار شد

شورای عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور هیات رئیسه و اعضای هیات علمی پردیس، روز دوشنبه بیست و نهم خرداد ماه 96 در محل سالن شورای پردیس برگزارشد. در این جلسه، اعضای شورا راهکارهای اجرایی برنامه سوم توسعه دانشگاه را بررسی و نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه نمودند. همچنین اعضای شورا پیرامون مسائل مختلف پردیس بحث و گفتگو کردند.