صعود تیم کوهنوردی خواهران پردیس به ارتفاعات پلنگچال

تیم کوهنوردی خواهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران روز پنجشنبه پنجم مرداد ماه 96 موفق به صعود به پلنگچال از ارتفاعات قله توچال واقع در استان تهران شدند. اعضاء تیم: عاطفه رحیمی - خدیجه امیری - فاطمه طرقی - زهره دیانت - فاطمه محمدی - ملیحه شلتوکی - فاطمه مظفری - مرضیه خاوری - سحر کریمی - الهام جعفری - یگانه مددی - فاطمه رسایی - محبوبه جلالی ) سعید زینعلی بعنوان مسئول فنی و عسگر علیزاده بعنوان سرپرست تیم.