عقد تفاهم نامه پردیس با موزه ملی تاریخ طبیعی آکادمی علوم اکراین

عقد تفاهم نامه پردیس با موزه ملی تاریخ طبیعی آکادمی علوم اکراین