متقاضیان ورود به مقطع دکتری (Ph.D) سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ از طریق سهمیه استعدادهای درخشان (بدون آزمون)

قابل توجه متقاضیان ورود به مقطع دکتری (Ph.D) سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ از طریق سهمیه استعدادهای درخشان (بدون آزمون) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

 

افراد مشروحه ذیل می توانند برای انجام آزمون به گروه های آموزشی رشته های امتحانی مورد درخواست مراجعه نمایند. آزمون و مصاحبه این دسته از داوطلبین نیز همانند سایر داوطلبین در روزهای 9، 10 و 11 تیر ماه انجام می شود. "تایید مشروط" در ستون وضعیت بررسی مدارک به این معنی است که مدارک ارائه شده داوطلب ناقص (عدم بارگذاری و یا فاقد مهر تایید) و نامعتبر می باشد. داوطلب برای تایید نهایی ملزم است هنگام مصاحبه کلیه مدارک خواسته شده را همراه با مهر تایید واحد صادر کننده ارائه نماید.

 

شماره پرونده داوطلب

نام خانوادگی

نام

نام پدر

وضعیت بررسی مدارک

94970

ابراهیمی

الهام

احمد

تایید مشروط

94774

ابراهیمی کلاریجانی

زهرا

محمد

تایید مشروط

95060

اصغری

سمانه

حسین

تایید مشروط

95215

امیدی نوبیجار

مایده

حسن

تایید مشروط

95262

امیری

رومینا

جمشید

تایید مشروط

94957

امیری

مهدیس

حبیب اله

تایید مشروط

95248

انصاری قوجقار

محمد

طاهر

تایید مشروط

94683

ایزانلو

راضیه

احمدرضا

تایید مشروط

94704

پورغلام آمیجی

مسعود

رضا

تایید مشروط

94655

چنگیزی

فرزانه

بهروز

تایید مشروط

94681

حسن زاده بشتیان

مهوان

جواد

تایید مشروط

95359

حسین آبادی

زهرا

رضا

تایید مشروط

95152

حیدری

معصومه

خدامراد

تایید مشروط

94678

خدایاری

ندا

علی

تایید مشروط

94981

رجآ

امید

بهادر

تایید شده

95059

صالحی سده

فاطمه

غلامرضا

تایید شده

94897

صفاری امان

مریم

جعفر

تایید شده

94947

صفری

فردین

محمد

تایید مشروط

94716

ضرابی

سارا

سعید

تایید شده

95271

عباس نژاد دیزج

حامد

علی

تایید مشروط

94632

علاءامجدی

مطهره

محمدحسن

تایید مشروط

94930

قاسمی

قادر

عین الله

تایید شده

95334

کلوندی

الهام

محمد

تایید مشروط

94722

گلی نژاد

ستاره

خلیل

تایید شده

94940

لطفعلی نژاد

الهه

ابراهیم

تایید مشروط

95012

لیلاسی مرند

مهدیه

محرم

تایید شده

94847

محمدرضایی

مریم

محمدعلی

تایید شده

95259

محمدی

امیر

ابوالفضل

تایید مشروط

94772

مرادی

بهمن

حسین

تایید مشروط

94914

نوروزی

بتول

عبدالعلی

تایید مشروط