مدل آزمایشگاهی دستگاه بچ کوکر

عنوان طرح:

طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی دستگاه بچ کوکر

علی فرمنش1، سید سعید محتسبی2، محمود امید2

1دانشجوی دکتری مکانیک بیوسیستم،  گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران

 

مقدمه: دستگاه بچ­کوکر دستگاه رایج در کشتارگاه­ های صنعتی برای پخت و فرآوری ضایعات می باشد. طبق استاندارد شماره 2389 که توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  تدوین گردیده است فرآیند پخت ضایعات کشتارگاه طیور باید در دمای 140 درجه سانتی گراد و فشار 7 اتمسفر در زمان 3 تا 4 ساعت انجام شود. فرآیند پخت بصورت عملی در اکثر کشتارگاه­ های صنعتی طیور با فشار درونی 207 تا 350 کیلوپاسکال انجام می شود. فشارهای درونی کم مثل 138 کیلوپاسکال و زیاد مثل 414 کیلوپاسکال نیز به کار گرفته شده اند. مدت فرآیند از زمانی که پزنده بسته می­ شود تا زمانی که برای تخلیه گشوده می­ شود، 4 تا 7 ساعت است.

هدف از ساخت دستگاه: با توجه به اینکه بخارات خروجی از واحدهای پخت ضایعات کشتارگاهی بوی نامطبوعی ایجاد می کنند و سبب آزار ساکنین و شاغلین مناطق نزدیک این صنعت می­ گردد، با هدف نظارت و مانیتورینگ بخارات واحدهای پخت ضایعات کشتارگاه­ ها، بررسی و بهینه سازی فرآیند تولید پودر گوشت و همچنین بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند فرآوری ضایعات کشتارگاه مدلی از دستگاه بچ کوکر ساخته شد.

نحوه عملکرد دستگاه: ضایعات کشتارگاهی در فشارها و دماهای متفاوت با سرعت همزنی متفاوت فرآوری می شوند، بخارات خروجی از دستگاه توسط سامانه بینی الکترونیک ارزیابی می گردند و توان مصرفی تخمین زده می شود.