نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون دانشجویی و فرهنگی

 
دکتر مصطفی اویسی
معاون دانشجویی و فرهنگی
دکتری علف های هرز
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32222069-026          فکس:  32813501-026
پست الکترونیکی: moveisi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: