موفقیت دانشجوی پردیس در کسب عنوان داور مقالات دانشگاه هلند

موفقیت مهندس سیدمحمدمعین صادقی دانشجوی دوره دکتری گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل تحت عنوان مشارکت چشمگیر در داوری مقالات در دانشگاه هلند