موفقیت دکتر اشکان مددلو در عضویت مجلات علمی

موفقیت جناب آقای دکتر اشکان مددلو عضو محترم هیأت علمی گروه علوم ومهندسی صنایع غذایی دانشکده مهندسی و فناوری این پردیس به عنوان Editorial Board Member (عضو هیأت تحریریه) مجله معتبر Journal of Dairy Research که از سال ۱۹۲۹ توسط انتشارات دانشگاه کمبریج (Cambridge University Presss) منتشر می‌شود و همچنین عضویت در هیأت تحریریه مجله Food Chemistry با ضریب تأثیر ۴.۵۲ که توسط Elsevier منتشر می‌شود را به ایشان تبریک عرض می کنیم.

روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی