موفقیت عضو هیات علمی پردیس باعنوان داور برجسته

دکتر علیرضا وطن خواه دانشیارگروه آبیاری و آبادانی،بعنوان داور برجسته مجله مهندسی آبیاری و زهکشی جامعه مهندسان عمران آمریکا (ASCE) در سال  ۲۰۱۷ انتخاب شد.