نشای پیوندی

عنوان طرح:

نشای پیوندی

مجری طرح:

 دکتر رضا صالحی محمدی

  استادیار گروه آموزشی مهندسی و علوم باغبانی و فضای سبز

 

نشای پیوندی" گیاهچه ای متشکل از دو گیاه تحت عناوین "پایه" و "پیوندک" است که در طی فرآیندی بسیار حساس این دو گیاه بهم اصطلاحاً جوش خورده و گیاهچه یا نشایی واحد را تشکیل می‌دهد. این تکنیک برای تولید نشای سبزی‌هایی همچون هندوانه، خربزه، خیار... (سبزی‌هایی که میوه آنها مصرف می‌شود و مشهور به سبزی‌های میوه‌ای هستند) که در آن گیاهچه هندوانه، خربزه و خیار در مراحل بسیار ابتدایی رشد (مرحله لپه‌ای) روی گیاهچه "کدو" پیوند زده می‌شود و نشایی حاصل می‌گردد که ریشه آن کدو و بخش هوایی آن هندوانه، خربزه یا خیار می‌تواند باشد. این دستاورد از این حیث قابل اهمیت است که برای اولین بار در کشور چنین نشایی برای این گیاهان در پردیس تولید شده است که دارای مزایای زیادی بوده که به چند مورد آن اشاره می‌شود:

1.      پایین آوردن میزان مصرف آب در مزارع تحت کشت چنین سبزی‌هایی تا حداقل ۲۰ درصد (مقابله با بحران کمبود آب کشاورزی

2.      کاهش خسارت ناشی از بیماری‌های خطرناک و غیرقابل کنترل خاکزاد (جایگزین سالم سموم خاک مصرف

3.      حذف کامل سموم کنترلی بیماری‌های خاکزاد (صرفه‌جویی ارزی کشور در واردات سموم

4.      احیای دوباره خاک‌های زراعی و امکان کشت در خاک‌های شور و قلیایی (مقابله با بحران فراگیر و غیر قابل جبران خاک‌های زمین‌های کشاورزی

5.      کاهش ۵۰ درصدی تعداد نشای کشت شده در واحد سطح نسبت به نشای غیر پیوندی

6.       افزایش عملکرد و باردهی با بالا بردن تعداد و وزن محصول (بهبود راندمان تولید و کارآیی مصرف نهاده‌ها)

7.      اشتغال‌زایی ۲۰۰ نفر به ازای هر یک هکتار گلخانه تولید نشای پیوندی (جذب نیروی کار دانشگاهی)

8.      تولید محصول سالم و ارگانیک و دوستدار طبیعت (کمک به امنیت غذایی و سلامتی مردم کشورمان و بسترسازی مناسب برای صادرات و ارزآوری).