نشست شورای عمومی پردیس با حضور ریاست دانشگاه

جلسه شورای عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، روز یکشنبه بیست و پنجم شهریورماه 97 با حضور دکترمحمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در سالن شماره 2 مرکز همایش های شهدای پردیس، از ساعت 8:15 الی 10:00 برگزارشد.