هفتمین برنامه بازدید عمومی از پردیس برگزار شد

هفتمین برنامه بازدید عمومی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نوزدهم و بیستم اردیبهشت ماه 97 برگزار شد. این برنامه که با مشارکت بیش از 65 غرفه نمایشگاهی از گروه های آموزشی و پژوهشی پردیس و تعدادی از شرکت های دانش بنیان و با مشارکت پارک علم و فناوری پردیس برگزارشد مورد توجه مردم استان البرز قرار گرفت و مردم استان البرز در روزهای بهاری اردیبهشت ماه، میهمان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بودند و از کهن ترین مرکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور بازدید کردند.