کاربرد مدلAquaCropدر عملکرد ذرت

عنوان طرح:

کاربرد مدل AquaCrop در شبیه‌سازی تغییرات مکانی عملکرد ذرت علوفه‌ای در آبیاری جویچه‌ای

مجری: حامد ابراهیمیان طالشی

چکیده

مدلهای رشد و نمو گیاهان زراعی از جمله مدل AquaCrop از ابزارهای بسیار مهم برای تصمیمگیری و پیش‌بینی عملکرد گیاهان هستند. هدف این تحقیق، ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی تغییرات مکانی عملکرد بیوماس و بلال ذرت علوفه‌ای در طول جویچه بود. چهار تیمار براساس تامین نیاز آبی گیاه در انتهای جویچه (100%Dreq، 75%Dreq، 50%Dreq و 25%Dreq به ترتیب تیمارهای آبیاری کامل، در حد 75، 50 و 25 درصد آبیاری در انتهای جویچه) برای واسنجی و صحت‌سنجی مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کمترین ضریب تغییرات مقادیر عملکرد بیوماس و بلال ذرت علوفه‌ای مشاهده شده (به ترتیب 9 و 1/12 درصد) و شبیه‌سازی شده (به ترتیب 5/6 و 8/6 درصد) در تیمار آبیاری کامل مشاهده شد. شاخص‌های RMSE و NRMSE برای تخمین عملکرد بیوماس توسط مدل به‌ترتیب 6/1 تن برهکتار و 1/10 درصد در مرحله واسنجی و  5/1 تن برهکتار و 9/11 درصد در مرحله صحت‌سنجی بدست آمد.