کارگاه آموزشی بهبود کیفیت تدریس برگزارشد

پنجمین کارگاه آموزشی بهبود کیفیت تدریس اعضاء هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار گردید. کارگاه آموزشی بهبود کیفیت تدریس توسط دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به مدت دو روز روزهای چهارشنبه ۲۹/۰۹/۹۶ و ۰۶/۱۰/۹۶ با حضور بیش از ۳۰ نفر از اعضاء هیأت علمی جوان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار گردید. این کارگاه آموزشی توسط دکتر سید یوسف حجازی مدیر دفتر ارزیابی کیفیت آموزش و با همکاری معاونت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران طبق برنامه زمانبندی شده و همراه با ارائه دست برگ‌های تهیه شده از سوی این دفتر برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی، موضوعاتی از جمله تجربه‌های تدریس – یادگیری، راهکارهای تدریس موفق رویکردهای نوین در تدریس و یادگیری مورد بحث قرار گرفت. نتایج مطالعات انجام شده توسط ۲۰۰۰ نفر از دانشجویان برتر دانشگاه تهران در خصوص تدریس استادان برتر در این کارگاه آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان دوره، به شرکت کنندگان گواهینامه کارگاه آموزشی اعطاء شد.