کارگاه آموزشی" تحلیل سیستم‌های پویا و مدل‌سازی با نرم افزار Vensim در مطالعات آب، محیط‌زیست و کشاورزی"