کسب مقام پژوهشگر برترکشور توسط دانشجوی پردیس

دانشجو دکتری پردیس کشاورزی  و منابع طبیعی دانشگاه تهران( تبعه کشور افغانستان) مقام پژوهشگر برتر را در کل کشور بدست آورد.

مجتبی نیکزاد دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تهران، در مراسم دوازدهمین جشنواره آثار مکتوب و پژوهشی برتر در زمینه مبارزه با مواد مخدر، روان گردان‌ها و پیش سازها، به عنوان پژوهشگران برتر این جشنواره معرفی شد.

این جشنواره از سوی ستاد کل مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور برگزار شده و اثر پژوهشی (پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد کشاورزی) مجتبی نیکزاد، با هدف مبارزه با عرضه مواد مخدر در افغانستان از میان بیش از 900 اثر پژوهشی، پایان نامه و رساله دکتری در این جشنواره، انتخاب شد و لوح تقدیر و تندیس خود را از طرف عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دریافت کرد.