دفتر طرح و برنامه دفتر طرح و برنامه

اهداف:

• بررسی خط مشی و سیاستهای برنامه های مصوب و ابلاغ آن به واحدهای تابعه

• تهیه و تنظیم برنامه های مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی سالانه با هماهنگی معاونتها و واحدهای ذی ربط

• تهیه و تنظیم بودجه هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای

• مشارکت در تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه

• شرکت در جلسات دفاعیات از بودجه هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای در دانشگاه تهران، وزارت متبوع و سازمان برنامه و بودجه کشور

• صدور تخصیص اعتبارات بر اساس برنامه های مصوب وابلاغ آن به واحدها

• پیگیری در اخذ گزارشات مالی و جمع بندی و ارائه آن به دستگاه های ذی ربط

• پیگیری در زمینه کسری بودجه از طریق دستگاههای ذی ربط

• انجام سایر امور مرتبط در حیطه وظایف