قطب علمی مطالعات استراتژی توسعه کشاورزی

 گــروه اقتصـــاد کشاورزی

 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

 پرديس كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا  به شرح جداول ذیل می باشد:

الف- زیر پروژه های مربوط به ساختار کلان بخش کشاورزی

ردیف

عنوان کامل پروژه

مدیر پروژه

مدت زمان لازم برای اجرای طرح (ماه)

1

بررسی جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران نگاهی دوباره به محوریت بخش کشاورزی

دکتر حبیب اله سلامی

24

2

تحلیل رشد بهره وری در بخش کشاورزی ایران

دکتر محمد بخشوده

24

3

تدوین الگوی تعادل عمومی ایران برای بررسی آثار سیاستهای مختلف کلان بخش کشاورزی بر رشد بخشهای اقتصادی کشور

دکتر حبیب اله سلامی

36

4

تعیین منابع رشد تولید در بخش کشاورزی با بهره گیری از الگوی داده – ستانده

دکتر حبیب اله سلامی

30

ب- زیر پروژه های مربوط به تحلیل وضعیت سرمایه گذاری و اعتبارات نیروی کار

ردیف

عنوان کامل پروژه

مدیر پروژه

مدت زمان لازم برای اجرای طرح (ماه)

1

بررسی تحلیلی سیاستهای اعتباری کشاورزی

دکترسیدصفدر حسینی

30

2

مدیریت ریسک در تولید محصولات کشاورزی ایران

دکتر محمد بخشوده

24

3

برآورد موجودی سرمایه و محاسبه
بهره وری آن در زیر بخشهای کشاورزی ایران

دکتر حبیب اله سلامی

18

4

بررسی تحلیلی سیاستهای بیمه عملکرد و درآمد محصولات کشاورزی

دکترسیدصفدر حسینی

24

5

بررسی تحلیلی و توصیف کنونی سیاست سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی

دکترسیدصفدر حسینی

18

ج-  زیر پروژه های مربوط به بازاریابی محصولات و نهاده های کشاورزی

ردیف

عنوان کامل پروژه

مدیر پروژه

مدت زمان لازم برای اجرای طرح (ماه)

1

بررسی بازاریابی غلات (گندم- برنج- ذرت- جو)

دکتر بهاءالدین نجفی

18

2

بررسی بازاریابی نهاده های کشاورزی

دکتر بهاءالدین نجفی

24

3

بررسی بازاریابی محصولات دامی و شیلات در ایران

دکترسید
صفدر حسینی

24

4

بررسی ساختار بازار گوشت مرغ در ایران

دکترسید
صفدر حسینی

18

5

بررسی ساختار بازار صنعت تولید گوشت گاو در ایران

دکترسید
صفدر حسینی

18

6

بررسی بازاریابی محصولات عمده باغی

دکتر بهاءالدین نجفی

18

د-  زیر پروژه های مربوط به مزیتهای نسبی و رقابتی محصولات کشاورزی


ردیف

عنوان کامل پروژه

مدیر پروژه

مدت زمان لازم برای اجرای طرح (ماه)

1

تعیین مزیتهای نسبی محصولات عمده زراعی (گندم، ذرت، پنبه، برنج) در ایران

دکتر
غلامرضا پیکانی

18

6

بررسی مزیتهای رقابتی در تولید محصولات کشاورزی

دکترمحمد بخشوده

18

ه-   زیر پروژه های مربوط به تحلیل و توصیف سیاستهای قیمتی و اثرات حمایتی آنها

ردیف

عنوان کامل پروژه

مدیر پروژه

مدت زمان لازم برای اجرای طرح(ماه)

1

تحلیل و توصیف کنونی سیاست قیمت تضمینی محصولات زراعی،  دامی، طیور و شیلات در ایران

دکترسید
صفدر حسینی

30

2

بررسی نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در ایران

دکتر
بهاءالدین نجفی

18

3

اندازه گیری ضریب حمایتی اسمی و موثر محصولات منتخب کشاورزی و بررسی رابطه آن با رشد تولید

دکتر ایرج صالح

24

4

بررسی تحلیلی و توصیف کنونی سیاست قیمت تضمینی محصولات باغی

دکترسید صفدر حسینی

24

5

بررسی تحلیل سیاست قیمتهای یارانه در بخش مصرف (سیاست غذای ارزان گندم + شیر+ مواد پروتئینی)

دکتر سید صفدر حسینی

24

و-  زیر پروژه های مربوط به تحلیل مدیریت بهره برداری از منابع پایه تولید (آب و خاک)


ردیف

عنوان کامل پروژه

مدیر پروژه

مدت زمان لازم برای اجرای طرح (ماه)

1

بررسی منابع اصلی آب کشور و تحلیل پتانسیلها و تنگناهای منابع آب کشاورزی

دکتر خلیل کلانتری

18

2

مدیریت مصرف پایدار در منابع آب در بخش کشاورزی

دکتر سعید یزدانی

30

3

بررسی ساختار بازار آب در ایران

دکترکاظم صدر و دکتر ایرج صالح

30

4

بررسی قابلیتهای منابع خاک ایران و تحلیل وضعیت پایداری خاکهای کشاورزی

دکتر خلیل کلانتری

24

5

مدیریت بهره برداری بهینه از زمینهای کشاورزی

دکتر سعید یزدانی

24

  ز- زیر پروژه های مربوط به مدیریت نظامها بهره برداری کشاورزی

ردیف

عنوان کامل پروژه

مدیر پروژه

مدت زمان لازم برای اجرای طرح (ماه)

1

الگوی کشت و اندازه بهینه واحدهای کشاورزی در مناطق مختلف ایران

دکتر محمد
بخشوده

30

2

تعیین مقیاس مناسب اقتصادی در مراتع ایران

دکتر ایرج صالح

30

3

بررسی نظامهای بهره برداری نهادها و تشکل های تولیدی در بخش کشاورزی

دکتر مجید کوپاهی

24

4

ارزیابی تکنولوژی کشاورزی (گسترش، پذیرش و اثرات آنها)

دکتر محمد بخشوده

30

ح-  زیر پروژه های مرتبط با تحلیل مدیریت بهره برداری بهینه از منابع طبیعی (جنگل- مرتع و شیلات)


ردیف

عنوان کامل پروژه

مدیر پروژه

مدت زمان لازم برای اجرای طرح(ماه)

1

مدیریت بهره برداری بهینه از منابع دریایی

دکتر سعید یزدانی

30

2

مدیریت بهره برداری بهینه از
جنگل ها و مراتع

دکتر سعید یزدانی

30

ط-  ویژگیهای اقلیمی و ساختار جمعیتی


ردیف

عنوان کامل پروژه

مدیر پروژه

مدت زمان لازم برای اجرای طرح(ماه)

1

بررسی ویژگیهای اقلیمی ایران و تحلیل تاثیر آن بر توسعه کشاورزی

دکتر خلیل کلانتری

30 ماه

2

بررسی سیمای جمعیت و تحلیل وضعیت نیروی انسانی و اشتغال در بخش کشاورزی

دکتر خلیل کلانتری

30 ماه

3

بررسی وضعیت پوشش گیاهی کشور و تحلیل الگوی کاربری اراضی

دکتر خلیل کلانتری

36 ماه

 

 

اخـبـار  و  رو يـدادهـا


جشن دانش آموختگان دانشگاه برگزار گرديد

برگزاري مسابقه علمی 

اولین سمينار آموزشی  برگزار شد

ثبت نام  سال 86

برنامه هفتگي کنفرا نسها بزودی اعلام خواهد گردید

 

 

| صفحه اصلي | کاربران | نقشه سايت | تماس با ما  |