برگزاری تکریم و معارفه معاونت دانشجوئی و فرهنگی

با حضور دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، جلسه تکریم دکتر علی جعفری معاون دانشجوئی و فرهنگی قبلی پردیس و معارفه دکتر مصطفی اویسی بعنوان معاون دانشجوئی و فرهنگی پردیس، روز یکشنبه دوم مهرماه 96 در سالن شورای پردیس برگزارشد. در این جلسه دکتر علی جعفری گزارش مختصری از اقدامات انجام شده در طول تصدی معاونت دانشجوئی و فرهنگی پردیس ارائه کردند. در ادامه جلسه دکتر مصطفی اویسی بعنوان معاون دانشجوئی و فرهنگی جدید پردیس، برنامه ها و راهکارهای خودشان را ارائه نمودند. در پایان جلسه، دکتر سید حسین گلدانساز ضمن آرزوی توفیق برای معاونت دانشجوئی و فرهنگی جدید، از زحمات و خدمات دکتر علی جعفری در مدت تصدی معاونت دانشجوئی و فرهنگی قدردانی کردند.