پژوهشگران برتر پردیس در26مین جشنواره پژوهش دانشگاه

** پژوهشگران برتر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در بیست و ششمین جشنواره پژوهش دانشگاه **
 
استاد پژوهشگر پیشکسوت: آقای دکتر مجید مخدوم (گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی)
استاد پژوهشگر برجسته: آقای دکتر امید بزرگ حداد (گروه آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی)
استاد پژوهشگر نمونه: آقای دکتر سهیل ایگدری (گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی)
استاد پژوهشگر جوان نمونه: آقای دکتر مرتضی آغباشلو (گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی)
پژوهشگر برتر جشنواره پژوهش استان البرز: آقای دکتر مهدی ژندی (گروه علوم دامی دانشکده علوم ومهندسی کشاورزی)
دانشجوی دکتری نمونه: آقای بنیامین خوشنویسان (گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی)
دانشجوی کارشناسی ارشد نمونه: آقای بابک ذوالقدر اصلی (گروه آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی)
دستاورد پژوهشی نمونه: آقای دکتر رضا صالحی محمدی
 
روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ضمن تبریک به پژوهشگران منتخب، موفقیت و بالندگی  را برای دانشگاهیان پردیس آرزومند است.