قطب علمی به زراعی ، به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهان علوفه ای

گروه زراعت و اصلاح نباتات

دانشکده علوم زراعی و دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

سال

رشته

مقطع

دانشجو

اساتيد راهنما

عنوان پايان نامه

رديف

1378

 

زراعت

کارشناسی ارشد

شهاب حسيني

دكتر كاظم پوستيني

اثر تغير نسبت  منبع به مخزن بر انتقال مجدد كربو هيدراتهاي  محلول ساقه در سه رقم جو

1

1378

 

زراعت

کارشناسی ارشد

محسن موحدي

دكتر داريوش مظاهري

كشت مخلوط ذرت ولوبيا واثر آن بركنترل علفهاي هرز

2

1378

 

اصلاح

کارشناسی ارشد

علي آ ذري نصرآبادي

دكتر حسن زينالي

تجزيه آملا در ارقام هيبريد ذرت دانه اي

3

1378

 

اصلاح

کارشناسی ارشد

جعفر احمدي

دكتر حسن زينالي

دکتر رستمی

بررسي مقاومت به خشكي در هيبريدهاي ديرس تجاري ذرت دانه اي

4

1379

 

زراعت

کارشناسی ارشد

فرهاد جباري

دكتر كاظم پوستيني

بررسي اثرات حذف پاجوش وسطوح مختلف تراكم  روي دو واريته ذرت

5

1379

 

زراعت

کارشناسی ارشد

محمد ظاهر مسينائي نژاد

دكتر كاظم پوستيني

اثر تنش شوري روي برخي خواص فيزيولوژيك وزراعتي جو

6

1379

اصلاح

کارشناسی ارشد

محمود باقري

دكتر بهمن يزدي صمدي

بررسي ارقام مختلف يونجه از نظر نوع وميزان ساپونين ها

7

1380

زراعت

کارشناسی ارشد

مسعود عسگري راد

دكتر داريوش مظاهري

بررسي تاثير تراكم والگوي كاشت روي عملكردو اجزاء آن در هيبريد متوسط رس ذرت

8

1380

 

زراعت

کارشناسی ارشد

مرتضي شعباني فروتن

دكتر علي احمدي

مطالعه روابط منبع ومخزن در دو ژنوتيپ ذرت دانه اي حساس ومقاوم به خشكي در شرايط تنش خشكي وكنترل

9

1380

 

زراعت

کارشناسی ارشد

مجيد  پور يوسف

دكتر داريوش مظاهري

تاثير الگوي كاشت وتراكم گياهي برروي شاخص هاي فيزيولوژيكي ‍‍‍-  عملكرد واجزاي عملكرد دو رقم هيبريد ذرت

10

1380

 

زراعت

کارشناسی ارشد

بهمن اردهالي

دكتر ناصر خدابنده

بررسي تاثير چهار تيمار شوري آب بر عملكرد دانه واجزاي آن در پنج رقم ذرت دانه اي

11

1381

 

زراعت

کارشناسی ارشد

ليلا زاويه مودت

دكتر داريوش مظاهري

كشت مخلوط ذرت و لوبيا چشم بلبلي و اثر آن بر كنترل علفهاي هرز

12

1381

 

زراعت

کارشناسی ارشد

فريدون آهنگري

دكتر داريوش مظاهري

دکتر جهانسوز

بررسي اثر تاريخ كاشت و آرايش كشت در زراعت مخلوط ذرت علوفه اي و بادام زميني

13

1381

 

زراعت

کارشناسی ارشد

مينا رستم زاد

 

 

 

 

دکتر محمدرضا جهانسوز-دكتر رضا توکل افشار

مقايسه خصوصيات كمي و كيفي برخي ارقام غلات علوفه اي( سورگوم.ارزن.ذرت) در کشت دوم بعداز جوواثرات آنهابرروی عملکرد محصول بعدی

14

13831

اصلاح

دکتری

عبدالحميد رضائی

دکتر عباسعلی زالی-دکتر يزدی صمدی (راهنما) دكتر طالعي ، دكتر عبدالمجيد رضائي  (مشاور)

ارزيــابي پتانسيل ژنتيكي اينبرد لاين هاي ذرت

15

1381

 

اصلاح

دکتری

سيدمحسن حسام زاده

دكتر سيروس عبدميشاني

 

دکترعبدالهادی حسين زاده

بهبود كيفيت گياه يونجه از نظر صفت نفخ زائي با استفاده از مهندسي ژنتيك

 

16

1383

اصلاح

دکتری

امين باقي زاده

دكتر عليرضا طالعي

دكتر زينالي + دكتر نقوي (مشاور)

بررسي صفات مرتبط با عملكرد جو از طريق تجزيه ميانگين نسلها و ماركرهاي مولكولي

17

1381

 

اصلاح

کارشناسی ارشد

سيدعلي فاضل زاده

دکتر منصور اميدي

دکتر احمديان

بررسي تاثير تيمارهاي متفاوت دما در كشت بافت بر كال زايي و باززايي ارقام مختلف جو زراعي

18

1381

اصلاح

کارشناسی ارشد

سپيده ترابي

دكتر علي اكبر بوشهري – دكتر منصور اميدي

بررسي نحوه توارث نشانگرهاي RAPD در هيبريدهاي جو

19

1381

 

اصلاح

کارشناسی ارشد

محمدپور خيرانديش

دکتر بدرالدين ابراهيم سيدطباطبائي – دکتر بهزاد قره ياضي

تبديل نشانگرهاي AFLP پيوسته با ژن Vrsl در جو با نشانگرهاي اختصاصی STS

20

1384

زراعت

کارشناسی ارشد

فيروزه قاسم

دکترتوکل افشار-دکترمجنون حسينی

مطالعه بنيه اوليه بذر وارتباط آن با رشد وعملکرد در ژنوتيپهای جو

21

1381

اصلاح

کارشناسی ارشد

ليا شوشتري

دكتر اميدي

بررسي تاثير ژنوتيپ ونوع ريزنمونه بر کال زايی وباززايی درارقام جو

22

1381

اصلاح

کارشناسی ارشد

عزت كرمي

دكتر قنادها

مكان ياپي ژنهاي كنترل كننده صفات مرفولوژيكي جو در دو شرايط نرمال و خشكي

23

1381

 

اصلاح

کارشناسی ارشد

سيدمهدي مرتضويان

دكتر قنادها

تعيين هيبريدهاي پايدار ذرت با استفاده از ماركر Aflp

24

1381

 

زراعت

دکتری

سهراب محمودي

دكتر داريوش مظاهري

دكتر حميدرضا رحيميان مشهدي

بررسي جنبه هاي مختلف اكوفيزيولوژيكي رقابت سلمه (chenopodiam album) با ذرت (Zea mays

25

1381

 

زراعت

کارشناسی ارشد

حمزه عباسي پور بحراني

دكترناصر خدابنده – دكترفرزاد شريف زاده

بررسي اثرات الگوي كاشت و نحوه كود دهي نواري بر عملكرد و اجزاء آن در سينگل كراس 704

26

1381

 

زراعت

کارشناسی ارشد

سيدمهدي ناصر علوي

دكتر داريوش مظاهري

اثر تراكم و جهت كشت در ميزان عملكرد گياه سورگوم در شهرستان كرمان

27

1381

 

زراعت

کارشناسی ارشد

پرهام محبي

دكترمحمدرضا جهانسوز- دكتر فرزاد شريف زاده

ارزيابي تاثيرات تراكم و تاريخ كاشت بر عملكرد كمي ماشك و خلر علوفه اي در شرايط ديم

28

1381

 

زراعت

کارشناسی ارشد

اسفنديار فاتح

دكتر فرزاد شريف زاده

ارزيابی قدرت رقابتی ذرت وسلمه تره تحت تاثير الگوی کاشت با استفاده از مدلهای رقابتی

29

1384

 

زراعت

کارشناسی ارشد

ميثم اويسی

دکترمظاهری-

دکترچايیچی(مشاور)

اثر کشت مخلوط وکود نيتروژن به ويژگيهای زراعی وفيزيولوژيکی دو رقم هيبريد ذرت

30

1381

 

زراعت

بابك درويشي

دكتر كاظم پوستيني

الگوي توزيع يوني و رابطه آن با فتوسنتز و عملكرد يونجه در شرايط تنش شوري

31

1381

زراعت

کارشناسي ارشد

علي رضا صفاهاني

دكتر چائي چي

دكتر احمدي

بررسی اثرات تنش رطوبتی بر عملکرد دانه واجزا ی

عملکردوخصوصیات کیفی دو رقم سورگوم دانه ای

32

1382

زراعت

کارشناسي ارشد

حميدرضا دوروديان

دكتر محمدرضا چائي چی

بررسي اثر تراكم كاشت و نحوه برداشت علوفه بر عملكرد واجزاء عملكرد دو رقم گندم نان و دوروم در شرايط كشت دو منظوره (برداشت علوفه و دانه )

33

1382

زراعت

کارشناسي ارشد

شهريار ساساني

دكتر محمدرضا جهانسوز

دكتر علي احمدي

ارزيابي تاثير تنش خشكي به روش كم آبياري بر ويژگي هاي اكو فيزيولوژيكي و كيفي ارزن علوفه اي آمريكايي

34

1382

زراعت

کارشناسي ارشد

افراسياب راهنما قهفرخي

دكتر ناصر خدابنده

دكتر علي احمدي

بررسي اثر تنش خشكي در مراحل مختلف رشد وتاثير آن بر عملكرد اجزاء عملكرد و كيفيت ذرت دانه اي

35

1382

زراعت-اکولوزی

دکتری

سيد محمد باقر حسيني

دكتر مظاهري+ دكتر جهانسوز (راهنما)

دكتر يزدي صمدي ( مشاور)

اكوفيزيولوژي كشت مخلوط ارزن علوفه اي و لوبيا چشم بلبلي

36

1382

اصلاح

دکتری

خليل عالمي سعيد

دكتر بدرالدين طباطبائي+ دكتر قره ياضي (راهنما)

بررسی انتقال والحاق و وراثت ژن مصنوعي Cry به ذرت

37

 

 

1384

 

 

 

 

 

 

اصلاح

 

 

 

 

 

دکتری

 

 

 

 

 

 

رجب چوگان

 

 

 

 

 

 

دكتر حسين زاده+ دكتر قنادها  (راهنما)

دكتر طالعي + دكتر محمدي(مشاور)

شناسائي و تعيين گروه هاي هتروتيك و تنوع ژنتيكي لاين هاي ايراني ذرت

38

1384

اصلاح

دکتری

سیدعلی پیغمبری

دکتر یزدی صمدی-دکتر عبدمیشانی

تجزیهQTL برای عملکرد واجزای عملکرد بعضی صفات کمی تحت شرایط نرمال وخشکی در جو

39

1384

اصلاح

دکتری

فرزاد جاویدفر

 

دکتر زینالی-دکتر عبدمیشانی

تهیه نقشه مولکولی وتجزیه QTLبرای کیفیت روغن کلزا

40

1383

زراعت

کارشناسی ارشد

روزبه فرهودی

دکتر چایی چی-دکتر مجنون حسینی

بررسی تاثیر مدیریت بقایای گیاهی گندم بر عملکرد سورگوم دانه ای وافتابگردان وسویا وخصوصیات خاک در سیستم کشت دوگانه

41

1383

زراعت

کارشناسی ارشد

ایدا رحمانی

دکتر چایی چی

بررسی تاثیر کشت مخلوط سورگوم وشبدر برسیم برعملکرد کیفیت علوفه و پویایی جمعیت علفهای هرز

42

1383

زراعت

کارشناسی ارشد

هومن همایونی

دکتر مجنون حسینی-دکتر مظاهری

بررسی کشت سورگوم و برخی لگوم در نسبتهای مختلف کشت

43

1383

زراعت

کارشناسی ارشد

سعیده ملکی فراهانی

دکتر توکل افشار-دکتر حسین حیدری شریف ابادی

تاثیر سوشهای مختلف ریزوبیوم بر روی رشد وتثبیت نیتروژن یونجه های یکساله

44

1384

زراعت

کارشناسی ارشد

اعظم السادات رياضی

دکترشريف زاده(راهنما)

دکتر احمدی(مشاور)

بررسی تاثير روشهای افزايش کارايی بذر برروی جوانه زنی گياه ارزن تحت شرايط تنش

45

 

 

 

 

 

| صفحه اصلي | کاربران | نقشه سايت | تماس با ما  |