ارزیابی عملکرد کوره خورشیدی در صنایع

عنوان:

ارزیابی عملکرد کوره خورشیدی برای خشک کردن چوب­ های مهم مصرفی صنایع مبلمان ایران

مجری:

اصغر طارمیان

در این تحقیق، کارایی یک کوره خورشیدی آزمایشگاهی برای خشک­ کردن گونه­ های چوبی مختلف در فصول مختلف سال در شهر کرج مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات این تحقیق در سه بخش مجزا انجام شد. در بخش اول، تخته­ های مماسی بلوط و نراد با ضخامت اسمی 5 سانتی متردر فصل تابستان سال 91 و در بخش دوم تخته­ های مماسی راش و صنوبر با همین ضخامت اسمی در فصل­ های پاییز سال 93 و بهار سال 94 در این کوره خشک شدند. در بخش سوم تخته های شعاعی و مماسی راش با دو ضخامت اسمی 5 و 5/7 سانتی متر در این کوره در تابستان سال 93 خشک شدند و اثر دل قرمزی بر رفتار خشک شدن چوب راش بررسی شد. در دو بخش اول، عملیات خشک­ کردن تخته­ ها همزمان در هوای آزاد نیز انجام گرفت. نتایج نشان داد که به طور متوسط دمای داخل کوره طی روز در فصل تابستان حداکثر 35 درجه­ سانتی­ گراد بیشتر از دمای محیط است و دمای آن در ساعات 10 الی 14 در دامنه 55-75 درجه سانتی­ گراد متغیر بود. همه گونه­ های چوبی با سرعت و کیفیت مطلوب­ تری در کوره خورشیدی در مقایسه با هوای آزاد خشک شدند. شدت برون­ سختی و ترک­ های سطحی در تخته ­های خشک شده در کوره خورشیدی کم­تر بود و تخته­ های خشک شده از شیب گرادیان نهائی رطوبت کم­تری برخوردار بودند. با این وجود، شدت و فراوانی ترک­ های سطحی در تخته­ های راش و بلوط خشک شده در کوره خورشیدی قابل توجه بود. همچنین، در مقایسه با هوای آزاد، تخته ­ها تا رطوبت نهائی کم­تری در کوره خورشیدی خشک شدند. عملکرد کوره خورشیدی به لحاظ سرعت خشک شدن، برای خشک کردن چوب های با دانسیته بالا مطلوب­ تر بود.