تشکیل کارگروه پردیس سبز در دانشگاه تهران

کارگروه پریس سبز در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تشکیل شد. این کارگروه متشکل از دانشجویان محیط زیست این دانشگاه و با هدف دستیابی به برند دانشگاه سبز شکل گرفته است. قرار است این کارگروه، برنامه عملیاتی دانشگاه سبز را تدوین کرده و نظارت بر اجرای دقیق آن را تا رسیدن به هدف بر عهده داشته باشد. در همین راستا، وبگاه پردیس سبز نیز به منظور افزایش آگاهی و اطلاع رسانی عملکرد گروه پردیس سبز راه اندازی شد.