فراخوان دومین همایش ملی پسته ایران

دومین همایش ملی پسته ایران

 دانشگاه ولی عصر "عج" رفسنجان از تاریخ 19 لغایت 21 شهریور ماه 96 میزبان برگزاری دومین همایش ملی پسته ایران میباشد.

 لینک ورود به سامانه همایش

http://cnf.vru.ac.ir/NCIP2/

 بدینوسیله از کلیه پژوهشگران محترم دعوت میشود تا ضمن شرکت و ارائه دستیافته های نوین خود، حضور فعالی در این همایش داشته باشند. منتظر دیدار شما عزیزان در این همایش هستیم.

محورهای همایش

الف) مدیریت بهینه باغ در راستای افزایش کمی و کیفی پسته

- تغذیه، آبیاری و تنش های غیر زیستی در پسته

- آفات، بیماری ها و علف های هرز پسته

- فیزیولوژی، بهنژادی و زیست فن آوری در پسته

ب) بهداشت، ارزش دارویی و تغذیه ای پسته

- باقیمانده سموم و مایکو توکسین ها در پسته

- پسته و سندروم متابولیک

- پسته و بیماری های قلبی

- پسته و بیماری های کبد

- پسته و کم خونی

- پسته و بیماری های عفونی و میکروبی

ج) مکانیزاسیون، پس از برداشت و بسته بندی پسته                  

- مدیریت بازیافت و فرآورده های جانبی پسته

- فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداست پسته                                         

د) اقتصاد، بازاریابی، توسعه و بهبود تجارت و صادرات پسته        

تاریخ های مهم:

تاریخ برگزاری همایش: 19-21 شهریور1396

تاریخ آغاز پذیرش مقاله: 95/11/1

تاریخ پایان پذیرش مقاله: 96/2/31

تاریخ اعلام نهایی نتایج: 96/5/1