موفقیت ترجمه کتاب عضو هیات علمی پردیس

دربیست و چهارمین دوره انتخاب کتاب سال دانشجویی کشور،" کتاب تغذیه برگی" ترجمه دکتر بابک متشرع زاده و دانشجوی دکتری ایشان سیدمجید موسوی موفق به دریافت لوح تقدیر جشنواره شد.