نمایشگاه تشکل های دانشجوئی پردیس برگزارشد

نمایشگاه سالانه تشکل های دانشجوئی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور پررنگ و با اشتیاق دانشجویان پردیس از روز یکشنبه بیست و سوم لغایت بیست و پنجم مهرماه 96 در محل سالن خاکشناسی برگزارشد. در این نمایشگاه تشکل های دانشجوئی پردیس، با ارائه و معرفی حوضه های فعالیت خود به دانشجویان جدید الورود، سعی در جذب نو دانشجویان در حیطه فعالیت های فرهنگی خود را دارند.