کارگاه آموزشی تلفیق سنجش از دور با مدل آگروهیدرولوژیکی