ارتباط با ما ارتباط با ما

   


مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات
رئیس مرکز : دکتر رضا علیمردانی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه تهران-کرج-ایران
تلفن: 32224024-26-98+
فکس : 32224024-26-98+
پست الکترونیکی : rmardani@ut.ac.ir


اداره روابط عمومی
سرپرست اداره : سید علی سید میرزایی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه تهران-کرج-ایران
تلفن: 32224022-26-98+
فکس : 32224023-26-98+
پست الکترونیکی : Seyedmirzaei628@ut.ac.ir
 اداره روابط بین الملل
سرپرست اداره : دکتر ولی اله محمدی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه تهران-کرج-ایران
تلفن: 32224022-26-98+
فکس : 32224023-26-98+
پست الکترونیکی :vmohammadi@ut.ac.ir