تاریخچه تاریخچه

اولین مدرسه کشاورزی در ایران در سال 1279 خورشیدی به نام مدرسه فلاحت مظفری، در قریه چهاردانگه تهران تاسیس شد. این مدرسه پس از 6 سال به محل دانشسرای عالی منتقل گردید و باغ نگارستان برای انجام عملیات کشاورزی آن در نظر گرفته شد. مدرسه فلاحت مظفری در سال 1285 تعطیل گردید و مجددا" در سال 1296 تحت عنوان دبستان برزگران زیر نظر وزارت فوائد عامه، در اراضی کاخ سلیمانیه کرج (محل فعلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی) آغاز به کار کرد. این دبستان در سال 1301 به محل ژاندارمری در خیابان مولوی تهران منتقل وپس از مدت کوتاهی تعطیل گردید. در همین سال، مجددا" این مجموعه با عنوان مدرسه فلاحت آغاز به کار کرد و در سال 1302 به مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی که به گروههای آموزشی ماشینهای کشاورزی، دامپزشکی، نوغان و چایکاری تقسیم می شد، تغییر نام داد. در سال 1313 دانشکده دامپزشکی به این مدرسه ملحق شد و این دو تحت عنوان بنگاههای علمی فلاحتی کرج به فعالیت خود ادامه دادند. مجموعه فوق در سال 1319 به دانشکده کشاورزی تبدیل شد و در سال 1328 از وزارت کشاورزی منتزع وبه عنوان یکی از دانشکده های دانشگاه تهران، به این دانشگاه پیوست. در سال 1345 دانشکده جنگلداری در جوار دانشکده کشاورزی تاسیس شد و از سال 1351 به دانشکده منابع طبیعی تغییر نام داد. در سال 1354، مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر با ساختاری متشکل از 11 بخش پژوهشی در رشته های علوم انسانی و طبیعی در واحد مرکزی و چندین ایستگاه پژوهشی در رشته های پیرامون کویر و بیابان تأسیس گردید. در سال 1384 دانشکده هایکشاورزی و منابع طبیعی و مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر در چارچوب ساختار جدید دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را به وجود آوردند.