دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 452 نتیجه
از 23
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
حسابداری و امور مالی در کشاورزی 7107165 2 کارشناسی ارشد 01 ژیلا دانشورعامری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 17:45 - 18:00
آشنایی با نظام های بهره بردای در واحدهای تولیدی 7105209 2 کارشناسی ارشد 01 حسین شعبانعلی فمی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 15:30 - 15:45
طراحی ماشین های کشاورزی پیشرفته 7109406 2 دکتری 01 علی جعفری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00
تغذیه تکمیلی 7108271 2 کارشناسی ارشد 01 مهدی دهقان بنادکی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00
فیزیولوژی تکمیلی 7108270 2 کارشناسی ارشد 01 احمد زارع شحنه هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی پیشرفته 7107231 3 دکتری 01 غلامرضا پیکانی ماچیانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 11:30 - 11:45
اقتصاد سنجی کاربردی کشاورزی 7107109 3 دکتری 01 حبیب اله سلامی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/20 | 08:30 - 10:30
سامانه های کنترل خودکار پیشرفته 7109411 3 دکتری 01 سیدسعید محتسبی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 09:00 - 11:00
بیوشیمی تکمیلی 7108023 3 کارشناسی ارشد 01 حسین مروج هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00
زهکشی پیشرفته 7102466 2 کارشناسی ارشد 01 مسعود پارسی نژاد هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/30 | 10:00 - 12:00
ریاضیات مهندسی پیشرفته 7102217 3 کارشناسی ارشد 02 آرزو نازی قمشلو هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29 | 10:00 - 12:00
ریاضیات مهندسی پیشرفته 7102217 3 کارشناسی ارشد 01 عبدالحسین هورفر هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29 | 10:00 - 12:00
ریاضیات مهندسی پیشرفته 7109407 2 دکتری 01 محمود امید هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22 | 09:00 - 11:00
روش های آزمایشگاهی پیشرفته 7106187 3 دکتری 01 کرامت اله رضائی تیره شبانکاره هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19 | 14:00 - 16:00
اندازه گیری پیشرفته 7109363 3 کارشناسی ارشد 01 رضا علیمردانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/23 | 08:00 - 10:00
اقتصاد کلان پیشرفته 7107135 3 دکتری 01 سیدصفدر حسینی کوزوکی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 10:00 - 10:15
مدیریت پیشرفته در ترویج کشاورزی 7105232 3 دکتری 01 امیر علم بیگی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/30 | 08:00 - 10:00
هواشناسی پیشرفته 7102294 2 کارشناسی ارشد 01 جواد بذرافشان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00
اقتصاد خرد پیشرفته 7107106 3 دکتری 01 حبیب اله سلامی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 10:45 - 11:00
فیزیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته 7108227 3 دکتری 01 احمد زارع شحنه هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00
نمایش 1 - 20 از 452 نتیجه
از 23