دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

مدیریت کسب و کار کشاورزی

نام درس مدیریت کسب و کار کشاورزی
کد درس 7116054
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز