دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

کنه شناسی پیشرفته (بیواکولوژی، رفتار شناسی و فیزیولوژی)

نام درس کنه شناسی پیشرفته (بیواکولوژی، رفتار شناسی و فیزیولوژی)
کد درس 7115010
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز