دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

برنامه ریزی پیشرفته در ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

نام درس برنامه ریزی پیشرفته در ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
کد درس 7116011
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز