دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 906 نتیجه
از 46
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
بیوانفورماتیک 7110232 3 دکتری 01 محمدرضا نقوی هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) 1396/10/29 (20:00 - 21:00)
اصلاح گیاهان زینتی 7103091 2 کارشناسی ارشد 01 روح انگیز نادری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (17:00 - 18:00)
خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی 7106311 3 کارشناسی ارشد 01 فرامرز خدائیان چگنی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
ارتباطات و روش های ترویجی 7116006 2 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 10 احمد رضوانفر هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/27 (08:00 - 08:15)
اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی 7103049 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/28 (13:00 - 14:00)
میوه کاری تکمیلی 7103076 2 کارشناسی ارشد 01 ذبیح اله زمانی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (15:00 - 16:00)
فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی 7103048 2 کارشناسی ارشد 01 مصباح بابالار هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/28 (10:00 - 11:00)
طراحی محیط های یادگیری کشاورزی و محیط زیست 7116108 2 دکتری آبیاری وآبادانی 01 عبدالمطلب رضائی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (07:00 - 07:15)
طراحی سازه های آبی تکمیلی 7102474 2 کارشناسی ارشد 01 ابراهیم امیری تکلدانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00)
اکولوژی قارچ ها 7110157 2 دکتری 01 حسین صارمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (16:00 - 17:00)
نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی 7116033 1 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 01 سیدیوسف حجازی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (09:15 - 09:30)
روش اجزاء محدود در هیدرولیک محاسباتی 7102483 3 کارشناسی ارشد 01 علی رئیسی استبرق هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
اصلاح درختان میوه 7103072 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (13:30 - 15:30)
فیزیولوژی درختان میوه 7103050 2 کارشناسی ارشد 01 محمدعلی عسگری سرچشمه هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (13:30 - 15:30)
مبانی بیوانفورماتیک 7108149 2 کارشناسی ارشد 01 حسین مرادی شهربابک هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (10:00 - 12:00)
فیزیک عمومی 7120087 2 کارشناسی 01 علی حاجی احمد هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
فیزیک عمومی 7120087 2 کارشناسی 02 علی حاجی احمد هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
ژنتیک بیماری زایی بیمارگرهای گیاهی 7110115 3 دکتری 01 محمد جوان نیکخواه هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (08:00 - 09:00)
هیدرولیک جریان های غیرماندگار 7102501 3 کارشناسی ارشد 01 صلاح کوچک زاده هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
هیدرودینامیک 1 7102495 3 کارشناسی ارشد 01 علیرضا وطن خواه محمد آبادی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 40 از 906 نتیجه
از 46