ریاست پردیس ریاست پردیس

 
دکتر سیدحسین گلدانساز
ریاست
دکتری حشره شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32228016-026          فکس:  32228016-026
پست الکترونیکی:goldansz@ut.ac.ir
صفحه شخصی: