مدیریت پشتیبانی و امورفنی مدیریت پشتیبانی و امورفنی

 

این واحد که در تشکیلات دانشکده کشاورزی سابق تحت عنوان "امور عمومی" فعالیت می کرد همزمان با شکل گیری ساختار جدید پردیس در سال 1383و افزایش وظایف و اختیارات آن در حال حاضر تحت عنوان " مدیریت پشتیبانی و امورفنی " فعالیت دارد و دارای بخشهای مختلف می باشد که  وظایف و اختیارات آنان به تفکیک به شرح زیراست.

الف – دفتر فنی

وظایف دفتر فنی پیگیری احداث ساختمانهای جدیدو رفع نواقص عملکردی و مشکلات ساختمانی و تاسیساتی واحدهای مختلف پردیس از جمله : تعمیرات اساسی در دانشکده های ، گروههای آموزشی ، مراکز تحقیقاتی ، خوابگاههای دانشجویی، ساختمانهای مختلف اداری و مراکز تحقیقاتی وابسته درطالقان  خیرودکنار،کوهین ، سمنان ، کرمان ، و.....شامل:

1-     تکمیل ، تجهیز و توسعه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی پردیس

2-     بررسی کارشناسی و امکان سنجی فضاهای کالبدی پردیس

3-     نظارت عالیه بر عملکرد مهندسان مشاور و پیمانکاران و ارزشیابی و بازرسی عملیات اجرایی و نظارت بر اجرای پروژه ها و فعالیت های عمرانی پردیس و ارائه راه حل های لازم جهت پیشبرد و تسریع امور

4-     نگهداری وضبط نقشه هاو مدارک فنی

5-     رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران و تنظیم اسناد مالی پیمانکاران و شرکت های مختلف و آزاد نمودن سپرده ها و ضمانتنامه ها

6-      تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و اخذ استعلام بهاء از پیمانکاران تاسیساتی و امورخدماتی و انجام امور مربوط به برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکاران ذیصلاح و انعقاد قرار داد با آنان

7-     رسیدگی به مطالبات پیمانکاران و مهندسین مشاور از قبیل صورت وضعیت ها ، حق الزحمه ها و غیره

8-     تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی مربوط به شناسنامه متراژفضاهاو اطلاعات مورد نیاز اولیه

9-     نظارت بر تاسیسات مکانیکی والکتریکی پردیس

10-   انجام امور مربوط به کارشناسی سیستم آبرسانی و آبیاری

11-   رسیدگی به وضعیت امور تاسیسات و زیربنایی پردیس شامل : آب ، برق و گازو......

12-   اجرای مصوبات کمیته فنی پردیس

ب-بخش امور خدماتی

1-     هدایت امور خدماتی، پشتیبانی پردیس

2-     پیگیری مربوط به اخذ انشعابات آب ، برق ، گاز، اینترنت  و مخابرات پروژه های پردیس

3-     نظارت عالیه بر کارکنان بخش خدمات نظافت پردیس

4-     رسیدگی به وضعیت فضای سبز پردیس از نظر حفاظت ، نگهداری، توسعه وبازسازی آن.

5-     نظارت برعملکرد پیمانکاران فضای سبز پردیس

6-      اجرای مصوبات کمیته فضای سبز و زیبا سازی پردیس

ج- کارپردازی

1-     تحصیل نمودن کالا و ارائه آن به مقام مافوق از نظر تطبیق با مشخصات مورد تقاضا

2-     دریافت استعلام بها پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه گردان لازم به منظورخریداجناس

3-     تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده طبق فاکتور

4-     تحویل اجناس خریداری شده به انبار در مقابل اخذ رسید و قبض انبار

5-     واریز حساب تنخواه گردان با ذیحسابی و درخواست تنخواه گردان مجدد

6-      تهیه گزارشات مستمر ، ماهیانه و سالیانه لازم جهت برنامه ریزی و ارائه به مقام مافوق

د- امور حمل و نقل

1-     پیگیری مربوط به امور نقلیه پردیس از : خرید ، فروش ، اسقاط و غیره

2-     نظارت بر امور تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه، ارائه خدمات سرویس و نگهداری مطلوب از خودروهای مربوط

3-     برنامه ریزی تأمین سوخت مورد نیاز اتومبیل‌ها و نظارت بر نحوه و میزان مصرف آنها

4-     جمع آوری آمار و اطلاعات خودروهای مازاد و اسقاط در واحدها و ادارات پردیس و دریافت مجوزهای لازم برای فروش و یا واگذاری آنها

5-     ثبت و نگهداری سوابق (اسناد خودرو ) و تهیه آمار ومشخصات وسایط نقلیه

6-      نظارت بر عملکرد ناوگان حمل و نقل و پیگیری تعمیرات احتمالی

7-     نظارت عالیه برعملکرد پیمانکاران  حمل و نقل سبک و سنگین پردیس

ه-  واحد ایمنی و بهداشت کار

1-     فراهم کردن محیط امن جهت دانشجویان ، اساتید و کارکنان پردیس

2-     نظارت بر عملکرد پیمانکار اطفاء حریق و شارژسالیانه کپسولهای آتش نشانی

3-     برگزاری مانور آموزش اطفاءحریق

4-     پیگیری و انجام امور مربوط به استقرار سیستم ایمنی درپردیس براساس استاندارد OHSAS18001

5-     پیگیری و انجام امور مربوط به حفاظت پرتوی

6-      بررسی نواقص ایمنی در سطوح مختلف پردیس از جمله آزمایشگاهها ، تاسیسات عمومی مراکز تحقیقاتی