دیدار رئیس مرکز حفاظت از تنوع زیستی و باغ گیاهشناسی دانشگاه کالیاری ایتالیا با رئیس پردیس

پروفسور جیان لوییجی باچتا استاد دانشگاه و رئیس مرکز حفاظت از تنوع زیستی و باغ گیاهشناسی دانشگاه کالیاری ایتالیا روز سه شنبه دوازدهم دی ماه 96 با حضور در پردیسکشاورزی و منابع طبیعی با دکتر سیدحسین گلدانساز رئیس پردیس، دیدار کردند. در این دیدار دو طرف در خصوص راه کارهای انجام همکاری های علمی و انجام پروژه های مشترک در قالب طرح آراسموس  بین دانشگاه کالیاری و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بحث و گفتگو کردند. دکتر سید حسین گلدانساز با اشاره به اهمیت همکاری های علمی، جهت تبادل استاد و دانشجو برای دوره های کوتاه مدت  و همچنین ارائه خدمات آزمایشگاهی از طرف دانشگاه کالیاری برای استادان و دانشجویان پردیس در سالهای 2018 و 2019 تاکید کردند.