کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه