اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آرزو نازی قمشلو

آرزو نازی قمشلو

آرزو نازی قمشلو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پشنک پور سارا مدیریت بهره‏برداری از چاه‏های کشاورزی در اراضی شالیزاری شبکه سفیدرود کارشناسی ارشد
افروز فرزاد Developing a Decision Support System (DSS) to improve water distribution and operation in irrigation networks کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار کاربردی 7102051 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
ریاضیات عمومی 7102186 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ریاضیات 3 7102080 3 03 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ریاضیات 3 7102080 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ریاضیات 2 7102079 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ریاضیات 1 7102077 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 7102217 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
ریاضیات عمومی 7102186 3 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
ریاضیات 3 7102080 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
ریاضیات 3 7102080 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
ریاضیات 2 7102079 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/27 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
ریاضیات 1 7102077 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/30 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1