اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آرزو نازی قمشلو

آرزو نازی قمشلو

آرزو نازی قمشلو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرزاد افروز Developing a Decision Support System (DSS) to improve water distribution and operation in irrigation networks کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
فرزاد افروز Developing a Decision Support System (DSS) to improve water distribution and operation in irrigation networks کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
امیر پناهی سفلی Estimation of the preferential flow percentage using the breakthrough curve کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/31
مسعود پورغلام Exploring the possibility of cultivation and production of rice in the presence of shallow groundwater and saline کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/19
مجید چراغعلی زاده پایش یکپارچه خشکسالی های هوا - آبشناسی با استفاده از تکنیک های آمار چند متغیره (مطالعه موردی:‌حوزه آبریز کسیلیان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
امید رجا ( The Accounting and sustainable use of water resources in agriculture (Case study:Tashk – Bakhtegan and Maharloo Catchment area کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/19
پشنک پور سارا مدیریت بهره‏برداری از چاه‏های کشاورزی در اراضی شالیزاری شبکه سفیدرود کارشناسی ارشد
پریسا غفاری مقایسه روش های مختلف تخمین ضرایب نفوذ پذیری در آبیاری جویچه ای در شرایط مختلف مزرعه ای کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پریسا غفاری مقایسه روش های مختلف تخمین ضرایب نفوذ پذیری در آبیاری جویچه ای در شرایط مختلف مزرعه ای کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پریسا غفاری مقایسه روش های مختلف تخمین ضرایب نفوذ پذیری در آبیاری جویچه ای در شرایط مختلف مزرعه ای کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پریسا غفاری مقایسه روش های مختلف تخمین ضرایب نفوذ پذیری در آبیاری جویچه ای در شرایط مختلف مزرعه ای کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پریسا غفاری مقایسه روش های مختلف تخمین ضرایب نفوذ پذیری در آبیاری جویچه ای در شرایط مختلف مزرعه ای کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
افروز فرزاد Developing a Decision Support System (DSS) to improve water distribution and operation in irrigation networks کارشناسی ارشد
آرزو کاظمی (Uncertainty analysis and selection of best combination of evapotranspiration models using water balance approach and Bayesian Model Averaging (BMA کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
آرزو کاظمی (Uncertainty analysis and selection of best combination of evapotranspiration models using water balance approach and Bayesian Model Averaging (BMA کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
آرزو کاظمی (Uncertainty analysis and selection of best combination of evapotranspiration models using water balance approach and Bayesian Model Averaging (BMA کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات 2 7120095 3 04 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ریاضیات 2 7120095 3 03 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آمار کاربردی 7102051 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1397/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
ریاضیات 1 7120106 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ریاضیات 2 7120095 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آمار کاربردی 7102051 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
ریاضیات عمومی 7102186 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ریاضیات 3 7102080 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ریاضیات 3 7102080 3 03 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 7102217 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
ریاضیات عمومی 7102186 3 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
ریاضیات 3 7102080 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
ریاضیات 3 7102080 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
ریاضیات 2 7102079 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/27 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
ریاضیات 1 7102077 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/30 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1