اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا مقدم نیا

علیرضا مقدم نیا

علیرضا مقدم نیا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 246
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرادی احسان Presenting a system dynamics model to simulate desertification (Case Study: Fidoye-Garmosht plain) کارشناسی ارشد
رفیعی ساردوئی الهام Evaluating impacts of changes in climate and land use on frequency and intensity of extreme flows (Case Study: Qaresoo Watershed of Kermanshah)
علیلو حسین طراحی موقعیت نقاط نمونه‌برداری برای پایش کیفیت آب سطحی در مقیاس حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خوی) کارشناسی ارشد
قره چایی حمیدرضا ارزیابی کمی اثرات تغییرپذیری اقلیمی و فعالیت های انسانی بر رواناب کارشناسی ارشد
غیاثی سید سعید بررسی خصوصیات رسوبشناسی و مکانیک خاک سیلاب واریزه ای و پهنه بندی خطر آن (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خیاوچای مشگین شهر) کارشناسی ارشد
کاظم زاده اسبفروشانی مجید Evaluation of climate change impacts on hydrological characteristics of watershed کارشناسی ارشد
رستمی خلج محمد Runoff-sediment modeling based on system dynamics approach and comparison with SWAT model (A case study: Karde catchment) دکتری
نصرالهی محمد آسیب پذیری و ریسک خشکارزیابی خطر،سالی (مطالعه موردی: استان سمنان) کارشناسی ارشد
برجی حسن‌گاویار مسلم Using System Dynamics Approach for Analysis of Water Resources Protection Policies in Arid And Semiarid Regions (A case study: Kouhdasht plain) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه