اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا مقدم نیا

علیرضا مقدم نیا

علیرضا مقدم نیا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 246
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
خلیل آبخیزی مکان‌ یابی سیستم‌ های جمع‌ آوری آب باران با استفاده از مسأله پوششی هاب (الگوریتم PR) (مطالعه موردی: دشت بیرجند) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
خلیل آبخیزی مکان‌یابی سیستم‌های جمع‌آوری آب باران با استفاده از مسأله پوششی هاب (الگوریتم PR) (مطالعه موردی: دشت بیرجند) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
مرادی احسان Presenting a system dynamics model to simulate desertification (Case Study: Fidoye-Garmosht plain) کارشناسی ارشد
حسن ایزانلو Analysis of surface water quality and quantity parameters کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/17
حسن ایزانلو Analysis of surface water quality and quantity parameters کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/17
رفیعی ساردوئی الهام Evaluating impacts of changes in climate and land use on frequency and intensity of extreme flows (Case Study: Qaresoo Watershed of Kermanshah)
حسین امامی زیندانلویی مدلسازی داده محور رواناب با استفاده از داده های بارش ماهواره TRMM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگانرود) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
حسین امامی زیندانلویی مدلسازی داده محور رواناب با استفاده از داده های بارش ماهواره TRMM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگانرود) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
حسین امامی زیندانلویی مدلسازی داده محور رواناب با استفاده از داده های بارش ماهواره TRMM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگانرود) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
قاسم حیدرپور The effect of storm dynamics on rainfall-runoff simulation )Case study : Khorramabad watershed( کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
قاسم حیدرپور The effect of storm dynamics on rainfall-runoff simulation )Case study : Khorramabad watershed( کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
علیلو حسین طراحی موقعیت نقاط نمونه‌برداری برای پایش کیفیت آب سطحی در مقیاس حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خوی) کارشناسی ارشد
قره چایی حمیدرضا ارزیابی کمی اثرات تغییرپذیری اقلیمی و فعالیت های انسانی بر رواناب کارشناسی ارشد
پویان دهقان Design of Agricultural Ecological Capability Model Using Integrated Approach of PROMETHEE II and FUZZY-AHP (A case study: Eshtehard city) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/08
محمد رستمی خلج Runoff-sediment modeling based on system dynamics approach and comparison with SWAT model (A case study: Karde catchment) دکتری دانلود 1395/05/18
غیاثی سید سعید بررسی خصوصیات رسوبشناسی و مکانیک خاک سیلاب واریزه ای و پهنه بندی خطر آن (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خیاوچای مشگین شهر) کارشناسی ارشد
معین صادقی گوغری Locating For The Construction Subsurface Dam Using Geoelectric Method (Case Study: Shahdad Watershed) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
حسن علی پور آرپادرسی (Trend assessment of flood frequency and intensity under climate change impact (Case Study : Amameh Representative Watershed کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
حسن علی پور آرپادرسی (Trend assessment of flood frequency and intensity under climate change impact (Case Study : Amameh Representative Watershed کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
حسین علیلو طراحی موقعیت نقاط نمونه‌برداری برای پایش کیفیت آب سطحی در مقیاس حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خوی) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
حسین علیلو طراحی موقعیت نقاط نمونه‌برداری برای پایش کیفیت آب سطحی در مقیاس حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خوی) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
حسین علیلو طراحی موقعیت نقاط نمونه‌برداری برای پایش کیفیت آب سطحی در مقیاس حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خوی) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
سید سعید غیاثی بررسی خصوصیات رسوبشناسی و مکانیک خاک سیلاب واریزه ای و پهنه بندی خطر آن (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خیاوچای مشگین شهر) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
سید سعید غیاثی بررسی خصوصیات رسوبشناسی و مکانیک خاک سیلاب واریزه ای و پهنه بندی خطر آن (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خیاوچای مشگین شهر) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
محمد فکور پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از مدلهای HEC-HMS و HEC-RAS(مطالعه موردی:حوضه سد کارده مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/03
محمد فکور پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از مدلهای HEC-HMS و HEC-RAS(مطالعه موردی:حوضه سد کارده مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/03
محمد فکور پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از مدلهای HEC-HMS و HEC-RAS(مطالعه موردی:حوضه سد کارده مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/03
اصغر کوه پیما Landslide susceptibility zonation, risk assessment and management (A case study: Latyan Watershed( دکتری دانلود 1396/04/19
کاظم زاده اسبفروشانی مجید Evaluation of climate change impacts on hydrological characteristics of watershed کارشناسی ارشد
رستمی خلج محمد Runoff-sediment modeling based on system dynamics approach and comparison with SWAT model (A case study: Karde catchment) دکتری
نصرالهی محمد آسیب پذیری و ریسک خشکارزیابی خطر،سالی (مطالعه موردی: استان سمنان) کارشناسی ارشد
برجی حسن‌گاویار مسلم Using System Dynamics Approach for Analysis of Water Resources Protection Policies in Arid And Semiarid Regions (A case study: Kouhdasht plain) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه