اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد احمدی

احمد احمدی

احمد احمدی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 298
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صادقی احمدآباد اسماعیل Effect of foliar application of iron and zinc on yield, quality and storage lifeOf apple (Malus domestica cv. Gala) کارشناسی ارشد
مرتضی اکبری پور اثر محلول پاشی آهن و اسید سالیسیلیک برخصوصیات کمی، کیفی و انبارمانی برخی از ارقام تجاری میوه انار کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
دری پریسا اثر منابع نیتروژن (N-NH4+ ,N-NO3-) و سوبسترا بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز و مواد موثره گیاه گشنیز Coriandrum sativum L کارشناسی ارشد
مطهره السادات تکیه بررسی سیمای کاملان در مثنویهای عطار و مقایسه با مثنوی معنوی دکتری دانلود 1392/7/1
رنجبر مالی دره طه اثر محلول‌پاشی آهن و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات کمی، کیفی و انبارمانی آلو رقم خاکی ( Prunus salicina cv. Flavor supreme pluot ) کارشناسی ارشد
آقایی فرد فاطمه اثر محلول پاشی هومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا کارشناسی ارشد
اکبری پور مرتضی اثر محلول پاشی آهن و اسید سالیسیلیک برخصوصیات کمی، کیفی و انبارمانی برخی از ارقام تجاری میوه انار کارشناسی ارشد
مفیدی چلان مرتضی تأثیر عملیات اصلاح مراتع بر ویژگی های خاک و پوشش گیاهی در مراتع امام کندی ارومیه کارشناسی ارشد
تکیه مطهره السادات بررسی سیمای کاملان در مثنویهای عطار و مقایسه با مثنوی معنوی
مشغولی مهدیه بررسی ویژگی‌های جامعه‌شناسی گیاهی و ارتباط آن با عوامل محیطی (مطالعه موردی مراتع قره‌باغ استان آذربایجان غربی) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
گیاه شناسی 1 7103099 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
گیاه شناسی 1 7103099 3 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
گیاه شناسی 1 7103099 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
گیاه شناسی 1 7103099 3 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
گیاه شناسی 1 7103099 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
گیاه شناسی 1 7103099 3 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
گیاه شناسی 1 7103099 3 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
گیاه شناسی 1 7103099 3 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
گیاه شناسی 1 7103099 3 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
گیاه شناسی 1 7103099 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/28 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2